వినాయకచవితికి బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు
Author : TeluguOne
Preparation Time : 10m
Cooking Time : 15m
Yield : Rava Undrallu
4.0 Stars based on 291 : Reviews
Published On : September 15, 2021
Recipe Category : Sweets N Deserts
Recipe Type : Main Dish
Total Time : 25m
Ingredient : Rava Undrallu
Description:

వినాయకచవితికి బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు

Recipe of వినాయకచవితికి బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు

Rava Undrallu

Directions | How to make  వినాయకచవితికి బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు

వినాయకచవితికి బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు