Previous Page Next Page 

శ్రీ సీతారామ కథ సుందరకాండము పేజి 2

   
        1 వ. సర్గ

1.    శ్రీహనుమంతుడు - అంజనీసుతుడు
        అతి బలవంతుడు - రామభక్తుడు |
                          లంకకు బోయి - రాగల ధీరుడు   
                         మహిమోపేతుడు - శత్రు కర్శనుడు |
          జాంబవదాది - వీరులందరును
           ప్రేరేపించగ - సమ్మతించెను |
                            లంకేశ్వరుడు - అపహరించిన
                             జానకీమాత - జాడ తెలిసికొన | ....    ||శ్రీ||
2.       తన తండ్రియైన - వాయుదేవునకు
           సూర్య  చంద్ర బ్ర | హ్మాది దేవులకు |
                                    వానరేంద్రుడు | మహేంద్రగిరిపై
                                    వందనములిడే | పూర్వాభిముఖుడై |
           రామనామమున | పరవశుడయ్యె
           రోమ రోమమున | పులకితుడయ్యె |
                                    కాయము బెంచె | కుప్పించి ఎగసె
                                   దక్షిణదిశగా - లంక చేరగ ....           ||శ్రీ||
3.       పది యోజనముల - విస్తీర్ణముగ - ము   
         | ప్పది యోజనముల - ఆయతముగ |
                                 | మహామేఘమై | మహార్ణవముపై
                                 | మహావేగమై | మహాకాంతియై |
         వారిధి దాటేడు - వాతాత్మజుపై
         కురిపించిరి సుర | లు పుష్పవర్షములు |

                               సాగనంపునటు | ల ఎగసిన తరువులు   
                                 సాగరమున రా | ల్చె పుష్పబాష్పములు |
4.    పవన తనయుని - పదఘట్టనకే
        పర్వతరాజము - గడగడ వణకే |

                      ఫల పుష్పాదులు - జలజల రాలె
                     పరిమళాలు గిరి | శిఖరాలు నిండె |

      పగిలిన శిలల - ధాతువు లెగసె
      రత్న కాంతులు - నలుదిశల మెరసె |

                    గుహలను ధాగిన - భూతము లదిరి
                    దీనారముల - పరుగిడే బెదిరి | .....

5.        భయపడి పోయిరి - విద్యాధరులు   
            పరుగిడ సాగిరి - తపోధనులు |

                       తమ తమ స్త్రీలతో - గగనానికెగిరి
                       తత్తర పాటున - వింతగ జూచిరి |

    గగనమార్గమున - సిద్ధచారణులు
    పోవుచు పలికిన - పలుకులు వినిరి |

                      "రామభక్త హను | మానుడీతడని
                       సీత జాడగని - రాగలవాడని .... ...."   ||శ్రీ||

    సగరుడు మైనాకునితో :-

6.       రఘుకులోత్తముని - రామచంద్రుని   
           పురుషోత్తముని - పావనచరితుని |

                         నమ్మిన బంటుని - అనిలాత్మజుని
                         శ్రీ హనుమంతుని - స్వాగతమిమ్మని |

          నీకడ కొంత వి | శ్రాంతి దీసికొని
          పూజలందుకొని - పోవచ్చునని |   

                        సగర ప్రవర్దితుడు - సాగరుడెంతో
                        ముదమున బలికె - మైనాకునితో .........   ||శ్రీ||

7.       కాంచన శిఖర - కాంతులు మెరయ
           సాగరమున మై | నాకుడు ఎగయ |

                          నీలాకాశము - నలువంకలను
                          బంగరు వన్నెలు - ప్రజ్వరిల్లెను |

            ఆంజనేయుని - అతిధిగ బిలువ
            మైనాకుడు ఉ - న్నతుడై నిలువ |

                         ఎందరో సూర్యులు - ఒక్కమారుగ
                         ఉదయించినటుల - తోచె భ్రాంతిగా.... .....   ||శ్రీ||
   
8.       మైనాకుడు ఉ | న్నతుడై నిలిచె
           హనుమంతుడు ఆ | గ్రహమున  గాంచె |

                      ఇదియొక విఘ్నము - కాబోలునని |
                        వారిధి బడద్రోసె - ఉరముచే గిరిని |

         పర్వత శ్రేష్ఠుడా - పోటున క్రుంగె
         పవన తనయుని - బలముగని పొంగె

                       తిరిగి నిలిచె హను | మంతుని బిలిచె
                       తన శిఖరముపై - నరుని రూపమై .... .....  ||శ్రీ||
    మైనాకుడు - హనుమంతునితో :-
   
9.       "వానరోత్తమా | ఒకసారి నిలుమా   
            నా శిఖరాల | శ్రమదీర్చుకొనుమా |

                             కందమూలములు - ఫలములు తినుమా
                             నా పూజలు గొని - మన్ననలందుమా |

             శతయోజనముల - పరిమితము గల   
              జలనిధి నవలీల - దాటిపోగల |

                            నీదు మైత్రి కడు - ప్రాప్యము నాకు   
                             నీదు తండ్రి కడు - పూజ్యుడు నాకు"   ||శ్రీ||

10.       "కృతయుగంబుగ - విచ్చల విడిగ
             గిరులెగిరెడివి - రెక్కలు కలిగి |

                              ఇంద్రుడలిగి లో | కాలను గావగ
                              గిరుల రెక్కలను - ముక్కలు జేయగ |

              వాయుదేవుడు - దయగొని నన్ను
               వే వేగముగ - వారిధి జేర్చెను |

                               దాగియుంటినీ - సాగరమందు    
                               దాచుకొంటినా - రెక్కలపొందు" ....    ||శ్రీ||

 Previous Page Next Page