Next Page 

అన్నపూర్ణావారి చిత్రాలలో శ్రీశ్రీ గీతాలు పేజి 1

           
                                    అన్నపూర్ణావారి చిత్రాలలో
                                                             శ్రీశ్రీ గీతాలు

                                                         శ్రీశ్రీ

                                     

                                     నలుగురు కలసీ
                                         తోడి కోడళ్ళు (1957)

    
    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : ఘంటసాల బృందం
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు    : ఆదుర్తి సుబ్బారావు

    నలుగురు కలసీ పొరుపులు మరచీ
    చెయ్యాలి ఉమ్మడి వ్యవసాయం                                               ||నలుగురు||
    
    నలుగురు కలసీ పొరుపులు మరచీ
    చేస్తే ఉమ్మడి వ్యవసాయం - మన
    కిస్తుందేక్కువ ఫలసాయం - ఇది
    రైతులకెంతో సదుపాయం                                                      ||నలుగురు||

    ఒక సంసారం పందేకరాలను
    పండించటమే అరుదుకదా - అది
    భరించలేని బరువుకదా
    పది కుటుంబములు వెయ్యేకరాలను
    సాగుచెయ్యడం సులువుకదా                                                   ||నలుగురు||

    మహారాజులూ జమిందారులూ
    మచ్చుకు దొరకని కాలంలో - ఈ
    ప్రజలే ఏలే రాజ్యంలో
    ఇతరుల కష్టం దోచుకు తినడం
    ఇకపై సాగే పని కాదు !                                                          ||నలుగురు||

    ఇదియే సూత్రం ఒక్కడు మాత్రం
    భూమిని గుత్తకు కొనరాదు - కడు    
    సోమరిపోతై మనరాదు
    నేలా నీరూ గాలీ వెలుగూ
    కొందరి సొత్తని అనరాదు - అవి
    అందరి హక్కై అలరారు                                                           ||నలుగురు||

    ఒక్కొక్క వ్యక్తీ సమస్త శక్తీ
    ధారపోసి పనిచెయ్యాలి - ధన
    ధాన్యరాశులే పెంచాలి
    కూటికి గుడ్డకు లోటులేక తన
    కవసరమైనవి పొందాలి                                                            ||నలుగురు||


                                          పొద్దయినా తిరగక ముందే

                                                   తోడికోడళ్ళు (1957)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : జిక్కి
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు   : ఆదుర్తి సుబ్బారావు       
                
    పొద్దయినా తిరగకముందే-
    చుక్కయినా పొడవకముందే
    రెక్కలు కట్టుకు - ఎగిరోచ్చావేమయ్యా
    బలేమావయ్యా - నే రానూపోవయ్యా                                                   ||పొ||

    కిటికీ తీసి చిటికేవేసి
    అదలించేవు - నన్నడగొచ్చావు
    ఎవరూలేని సమయంచూసి
    ఏమని వచ్చావు - నీవేమిటి తెచ్చావు
    అన్నెం పున్నెం ఎరగని - నన్ను
    అలుసేందుకు చేస్తావు
    బలేమామయ్యా - నే రానూపోవయ్యా        
    చనువిస్తే చాలు -
    చిలిపితనాలు చూపెదవేలా-
    నీ గుణాలు మానవిదేలా
    విలాసాలకీ కులాసాలకీ -
    వేళాపాళాలేదా
    పదుగురికంటా పడితేతంటా
    పరువే పోవునుకదా
    బలేమావయ్యా నే రానూపోవయ్యా
    కడదాకా నిను విడువను - నేనని
    కబుర్లు చెప్పేవు - ఏవో
    కధలే అల్లేవు - కమ్మని మాటలు నమ్మి
    తీయని కలలే కన్నాను
    నీ వలలో పడ్డాను
    కళ్ళకు నచ్చిన కానుకలిస్తే
    కాదని నేనేంటానా?
    బలేమావయ్యా - నే రానూపోవయ్యా
    నే రానూపోవయ్యా.

                                         హాయిగా ఆలూమగలై
            
                                            మాంగల్యబలం (1959)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : పి. సుశీల, సరోజిని బృందం
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు   : ఆదుర్తి  సుబ్బారావు


                     పిల్లలు :
    హాయిగా ఆలూమగలై కాలం గడపాలి
    వేయేళ్ళు మీరనుకూలంగా ఒకటై బతకాలి
    హాయిగా చేయి చేయిగా
    ఆలూ మగలై కాలం గడపాలి
    
                       సరోజ:

    సతిధర్మం పతిసేవేయని పతిభక్తిని చూపాలి
    అనుదినము అత్తామామల పరిచర్యలనే చేయాలి
    పతి యింట్లో బంధుజనాల అభిమానం పొందాలి
    పదిమందీ నీ సుగుణాలే పలుమార్లూ పొగడాలి
                                                                                                 ||హాయిగా||

                         చంద్రం:

    ఇల్లాలే ఇంటికి వెలుగని యెల్లప్పుడు తెలియాలి
    సంసారపు బండికి మీరే చక్రాలయి తిరగాలి
    శరీరాలు వేరేగాని మనసొకటై మసలాలి
    సుఖమైనా కష్టమైనా సగపాలుగా మెలగాలి
                                                                                                  ||హాయిగా||

                          సరోజ :

    ఇరుగమ్మలు పోరుగమ్మలతో ఇంటిసంగతులు అనవద్దు
    చీరెలు నగలిమ్మని భర్తను చీటికి మాటికి అడగొద్దు
    అత్తింటను అదిరిపోటుతో పుట్టింటిని పొగడోద్దు
    తరుణం దొరికిందేచాలని 'తలగడ మంత్రం' చదవొద్దు
                                                                                                    ||హాయిగా||

                                       తెలియని అనందం
                                     మాంగల్యబలం (1959)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : పి. సుశీల
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు    : ఆదుర్తి  సుబ్బారావు

                  సరోజ :

    తెలియని అనందం - నాలో
    కలిగినదీ ఉదయం
    పరవశమైపాడే నా హృదయం
    
    కలకలలాడెను వసంతవనము
    మైమరపించెను మలయానిలము
    తీయని ఊహల ఊయలలూగి
    తేలే మానసము - ఏమో-                                                            ||తెలియని||

    రోజూ పూచే రోజా పూలూ
    ఒలికించినవి నవరాగాలు
    పరిచయమైన కోయిల పాటే
    కురిసే అనురాగం - ఏమో -                                                          ||తెలియని||

    అరుణ కిరణముల గిలిగింతలలో
    కరగిన తెలిమంచు తెరలే తరలి
    యెరుగని వింతలు యెదుటే నిలిచి
    వెలుగే వికసించె - ఏమో -                                                            ||తెలియని||

                                           ఆకాశవీధిలో
                                    మాంగల్యబలం(1959)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : ఘంటసాల, పి. సుశీల
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు   : ఆదుర్తి  సుబ్బారావు
    
    సరోజ :  ఆకాశవీధిలో అందాల జాబిలి
                ఒయ్యారి తారను చేరి
                ఉయ్యాలలూగెనే
                సయ్యాటలాడెనే                                                          ||ఆకాశ||
    
                జలతారు మేలిమబ్బు
                పరదాలు నేసి - తెరచాటు చెసే
    
    చంద్రం : పలుమారు దాగి దాగి
              పంతాలు పోయి పందేలు వేసి
    
    సరోజ : అందాల చందమామ
              దొంగాటలాడెనే దోబూచులాడెనే
                                                                                              ||ఆకాశ||
    చంద్రం: జడివాన హోరుగాలి
              సుడిరేగి రానీ, జడిపించబోనీ
    
    సరోజ : కలకాలము నీవే నేనని
              పలుబాసలాడి - చెలిచెంతజేరి
    చంద్రం : అందాల చందమామ
               అనురాగం చాటెనే
               నయగారం చేసెనే                                                            ||ఆకాశ||             


Next Page 

array(15) { [0]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1765" [0]=> string(4) "1765" ["cat_name"]=> string(7) "Midunam" [1]=> string(7) "Midunam" ["thumb_pic"]=> string(49) "../contentpics/admin_1669252920_midunam_small.png" [2]=> string(49) "../contentpics/admin_1669252920_midunam_small.png" ["big_pic"]=> string(49) "../contentpics/admin_1669252920_midunam_large.png" [3]=> string(49) "../contentpics/admin_1669252920_midunam_large.png" } [1]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1741" [0]=> string(4) "1741" ["cat_name"]=> string(20) "Prema Pelli Vidakulu" [1]=> string(20) "Prema Pelli Vidakulu" ["thumb_pic"]=> string(62) "../contentpics/admin_1668820920_prema-pelli-vidakulu_small.png" [2]=> string(62) "../contentpics/admin_1668820920_prema-pelli-vidakulu_small.png" ["big_pic"]=> string(62) "../contentpics/admin_1668820920_prema-pelli-vidakulu_large.png" [3]=> string(62) "../contentpics/admin_1668820920_prema-pelli-vidakulu_large.png" } [2]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1739" [0]=> string(4) "1739" ["cat_name"]=> string(23) "Nari Nari Naduma Murari" [1]=> string(23) "Nari Nari Naduma Murari" ["thumb_pic"]=> string(52) "../contentpics/admin_1668561720_cover-page_small.png" [2]=> string(52) "../contentpics/admin_1668561720_cover-page_small.png" ["big_pic"]=> string(52) "../contentpics/admin_1668561720_cover-page_large.png" [3]=> string(52) "../contentpics/admin_1668561720_cover-page_large.png" } [3]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1737" [0]=> string(4) "1737" ["cat_name"]=> string(11) "First Crush" [1]=> string(11) "First Crush" ["thumb_pic"]=> string(53) "../contentpics/admin_1668216120_first-crush_small.png" [2]=> string(53) "../contentpics/admin_1668216120_first-crush_small.png" ["big_pic"]=> string(53) "../contentpics/admin_1668216120_first-crush_large.png" [3]=> string(53) "../contentpics/admin_1668216120_first-crush_large.png" } [4]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1731" [0]=> string(4) "1731" ["cat_name"]=> string(15) "40 Years of TDP" [1]=> string(15) "40 Years of TDP" ["thumb_pic"]=> string(57) "../contentpics/admin_1652746920_40-years-of-tdp_small.png" [2]=> string(57) "../contentpics/admin_1652746920_40-years-of-tdp_small.png" ["big_pic"]=> string(57) "../contentpics/admin_1652746920_40-years-of-tdp_large.png" [3]=> string(57) "../contentpics/admin_1652746920_40-years-of-tdp_large.png" } [5]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1729" [0]=> string(4) "1729" ["cat_name"]=> string(23) "Vasundara Short Stories" [1]=> string(23) "Vasundara Short Stories" ["thumb_pic"]=> string(65) "../contentpics/admin_1644024060_vasundara-short-stories_small.png" [2]=> string(65) "../contentpics/admin_1644024060_vasundara-short-stories_small.png" ["big_pic"]=> string(65) "../contentpics/admin_1644024060_vasundara-short-stories_large.png" [3]=> string(65) "../contentpics/admin_1644024060_vasundara-short-stories_large.png" } [6]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1728" [0]=> string(4) "1728" ["cat_name"]=> string(21) "Diviseema Uppena 1977" [1]=> string(21) "Diviseema Uppena 1977" ["thumb_pic"]=> string(62) "../contentpics/admin_1643160060_divi-uppena-45-years_small.png" [2]=> string(62) "../contentpics/admin_1643160060_divi-uppena-45-years_small.png" ["big_pic"]=> string(62) "../contentpics/admin_1643160060_divi-uppena-45-years_large.png" [3]=> string(62) "../contentpics/admin_1643160060_divi-uppena-45-years_large.png" } [7]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1702" [0]=> string(4) "1702" ["cat_name"]=> string(17) "Trick Trick Trick" [1]=> string(17) "Trick Trick Trick" ["thumb_pic"]=> string(59) "../contentpics/admin_1636593660_trick-trick-trick_small.png" [2]=> string(59) "../contentpics/admin_1636593660_trick-trick-trick_small.png" ["big_pic"]=> string(59) "../contentpics/admin_1636593660_trick-trick-trick_large.png" [3]=> string(59) "../contentpics/admin_1636593660_trick-trick-trick_large.png" } [8]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1701" [0]=> string(4) "1701" ["cat_name"]=> string(17) "Pelli Chesi Chudu" [1]=> string(17) "Pelli Chesi Chudu" ["thumb_pic"]=> string(57) "../contentpics/admin_1636593660_pallichasi-sudu_small.png" [2]=> string(57) "../contentpics/admin_1636593660_pallichasi-sudu_small.png" ["big_pic"]=> string(57) "../contentpics/admin_1636593660_pallichasi-sudu_large.png" [3]=> string(57) "../contentpics/admin_1636593660_pallichasi-sudu_large.png" } [9]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1700" [0]=> string(4) "1700" ["cat_name"]=> string(28) "Chikati Podduna Velugu Rekha" [1]=> string(28) "Chikati Podduna Velugu Rekha" ["thumb_pic"]=> string(69) "../contentpics/admin_1635380460_chikati-podduna-velugurekha_small.png" [2]=> string(69) "../contentpics/admin_1635380460_chikati-podduna-velugurekha_small.png" ["big_pic"]=> string(69) "../contentpics/admin_1635380460_chikati-podduna-velugurekha_large.png" [3]=> string(69) "../contentpics/admin_1635380460_chikati-podduna-velugurekha_large.png" } [10]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1699" [0]=> string(4) "1699" ["cat_name"]=> string(13) "Agni Pariksha" [1]=> string(13) "Agni Pariksha" ["thumb_pic"]=> string(55) "../contentpics/admin_1635380460_agni-pariksha_small.png" [2]=> string(55) "../contentpics/admin_1635380460_agni-pariksha_small.png" ["big_pic"]=> string(55) "../contentpics/admin_1635380460_agni-pariksha_large.png" [3]=> string(55) "../contentpics/admin_1635380460_agni-pariksha_large.png" } [11]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1698" [0]=> string(4) "1698" ["cat_name"]=> string(19) "D Kameswari Kathalu" [1]=> string(19) "D Kameswari Kathalu" ["thumb_pic"]=> string(61) "../contentpics/admin_1634084460_d-kameswari-kathalu_small.png" [2]=> string(61) "../contentpics/admin_1634084460_d-kameswari-kathalu_small.png" ["big_pic"]=> string(61) "../contentpics/admin_1634084460_d-kameswari-kathalu_large.png" [3]=> string(61) "../contentpics/admin_1634084460_d-kameswari-kathalu_large.png" } [12]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1696" [0]=> string(4) "1696" ["cat_name"]=> string(13) "Cine Bethalam" [1]=> string(13) "Cine Bethalam" ["thumb_pic"]=> string(55) "../contentpics/admin_1632615660_cine-bethalam_small.png" [2]=> string(55) "../contentpics/admin_1632615660_cine-bethalam_small.png" ["big_pic"]=> string(55) "../contentpics/admin_1632615660_cine-bethalam_large.png" [3]=> string(55) "../contentpics/admin_1632615660_cine-bethalam_large.png" } [13]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1695" [0]=> string(4) "1695" ["cat_name"]=> string(20) "Teeram Cherina Naava" [1]=> string(20) "Teeram Cherina Naava" ["thumb_pic"]=> string(59) "../contentpics/admin_1632442860_teramcharina-nava_small.png" [2]=> string(59) "../contentpics/admin_1632442860_teramcharina-nava_small.png" ["big_pic"]=> string(59) "../contentpics/admin_1632442860_teramcharina-nava_large.png" [3]=> string(59) "../contentpics/admin_1632442860_teramcharina-nava_large.png" } [14]=> array(8) { ["cat_id"]=> string(4) "1694" [0]=> string(4) "1694" ["cat_name"]=> string(13) "Intinti Kadha" [1]=> string(13) "Intinti Kadha" ["thumb_pic"]=> string(55) "../contentpics/admin_1628122860_intinti-kadha_small.png" [2]=> string(55) "../contentpics/admin_1628122860_intinti-kadha_small.png" ["big_pic"]=> string(55) "../contentpics/admin_1628122860_intinti-kadha_large.png" [3]=> string(55) "../contentpics/admin_1628122860_intinti-kadha_large.png" } }