Next Page 

కరుణశ్రీ సాహిత్యం - 3 పేజి 1


                                   కరుణశ్రీ సాహిత్యం - 3

                                              బాలసాహితి - 1

                                                                     డా|| జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి

                                           

                                          1. తెలుగు బాల

    తెనుగుదనమువంటి తీయందనము లేదు;
    తెనుగు కవులవంటి ఘనులు లేరు;
    తెనుగు తల్లి సాధుజన కల్పవల్లిరా
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                1

    కష్టపెట్టబోకు కన్నతల్లి మనస్సు;
    నష్టపెట్టబోకు నాన్నపనులు;
    తల్లిదండ్రులన్న దైవసన్నిభులురా
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                2

    దేశసేవకంటె దేవతార్చన లేదు;
    స్వార్థపరతకంటె చావు లేదు;
    సానుభూతికంటె స్వర్గంబు లేదురా
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                3

    అందమైన సూక్తి అరుణోదయంబట్లు
    బాల మానసముల మేలుకొల్పు;
    సూక్తిలేని మాట శ్రుతిలేని పాటరా
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                4

    రక్తిలేని యాట రాత్రి నిద్దురచేటు
    భక్తిలేని పూజ పత్రిచేటు;
    నీతిలేని చదువు జీతాలచేటురా
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                5

    వినయ, మార్జవంబు, వీరత్వ, మనుకంప,
    దీక్ష, సత్యసూక్తి, దేశభక్తి;
    మండనమ్ము లివ్వి మంచి విద్యార్థికి
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                6

    మదము, దొంగతనము, మంకుబుద్ధి, అసూయ,
    విసుగు, పిరికితనము, విరుగబాటు,
    సహజ గుణము లివ్వి చవట విద్యార్థికి
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                7

    మొరకువానితోడ సరసమాడుట రోత
    పిరికిపంద వెంట నరుగ రోత
    నీతిలేని వాని నేస్తంబు రోతరా
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                8

    ఎద్దు నెక్కె శివుడు; గ్రద్ద నెక్కెను విష్ణు;
    హంస నెక్కె బ్రహ్మ అందముగను;
    బద్ధకంపు మొద్దు బల్లపై నెక్కెరా!
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                9

    బడికి నడువలేడు, పాఠాలు వినలేడు,
    చిన్నపద్య మప్ప జెప్ప లేడు;
    రాజరాజుబిడ్డరా నేటి విద్యార్థి!
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                10

    పరమ సుందరములు ఫలములు, సంసార
    విష మహీజమునకు వెలయు రెండు;
    సాధుసంగమంబు, సత్కావ్యపఠనంబు
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                11

    అతిథిజనుల వీడి అభ్యాగతుల వీడి
    దేవతలకు నిడక తినెడివాని
    చెప్పనగు ధరిత్రి "జీవన్మృతుం"డని
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                12

    జనులకొరకు ధర్మశాలలు గట్టించి;
    బీదసాద నెంతొ యాదరించి;
    పేరుగన్న కర్మవీరుడే "మృతజీవి"
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                13

    హంసలందు బకము హాస్యాస్పదంబగు;
    మణుల గాజుపూస గణుతి గనదు;
    చదువురాని మొద్దు సభల రాణింపడు;
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                14

    జవ్వనంబు గలిగి, సౌందర్యమును గల్గి,
    కలిమి గలిగి, విద్య గనని జనులు
    గంధరహిత కింశుకప్రసూనంబులు;
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                15

    బ్రతికినన్నినాళ్ళు ఫలము లిచ్చుటె గాదు
    చచ్చికూడ చీల్చి యిచ్చు తనువు;
    త్యాగభావమునకు తరువులే గురువులు;
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                16

    జూలు చుట్టుకొన్న వాల మల్లార్పిన
    కొండకొమ్ముమీద కూరుచున్న
    కరుల గుండె లదర గర్జించునా నక్క
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                17

    తగిలినంతమేర దహియించుకొనిపోవు
    చెడ్డవాని చెలిమి చిచ్చువోలె;
    మంచివాని మైత్రి మలయమారుత వీచి;
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                18

    అది పయోధి దోష మడుగున మణు లిడి
    తృణగణమ్ము తల ధరించు టనిన;
    మణుల విలువ పోదు; తృణముల కది రాదు;
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                19

    ఫణిని మట్టుపెట్టి బాలు గాపాడిన
    ముంగి జంపె నొక్క మూర్ఖురాలు;
    మందమతుల కెపుడు ముందుచూ పుండదు
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                20

    సాధుసంగమమున సామాన్యుడును గూడ
    మంచి గుణములను గ్రహించుచుండు;
    పుష్పసౌరభంబు పొందదా దారంబు
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                21

    అడవి గాల్చువేళ నగ్నికి సాయమై
    నట్టి గాలి దీప మార్పి వేయు;
    బీదపడిన వేళ లేదురా స్నేహంబు
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                22

    మధుకరంబు వచ్చి మకరందమును ద్రావు
    సరసిజంబు క్రింద తిరుగు కప్ప;
    కాంచలేరు జడులు కావ్య సౌందర్యంబు
    లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!                23


Next Page 

WRITERS
PUBLICATIONS