కడుపుతో ఉండగా ప్రయాణాలు చేయవచ్చా.

కడుపుతో ఉండగా ప్రయాణాలు చేయవచ్చా..?