మనలోని భావాలని తెలపడం ఎలా..

మనలోని భావాలని తెలపడం ఎలా..!