జీవిత సహచరి

విశాఖపట్నం లోని బీచ్ రోడ్ లోంచి, భీమిలీ వైపు దూసుకుపోతోంది, శ్రీహరి...

Mar 17, 2017

గుండెకీ గుబులెందుకు!

"అదేమిటి అట్లా కూర్చున్నావు?" బాత్ రూం నుంచి వస్తూ,

Mar 14, 2017

పుట్టిల్లు

ఆమె తనకేమీ కాదు! తమ కారిడార్ లోనే చివరి అపార్ట్ మెంట్ వాళ్ళది. వాళ్ళు వచ్చి ఆర్నెల్లయింది గాని ఆమె ఎవరితోనూ

Mar 11, 2017

రాగింగ్

ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో నా మొదటి రోజది.... నాన్నగారు నాతో వచ్చినా కూడా నేను బిక్కు బిక్కు మంటూనే

Mar 9, 2017

ప్రేమా పిచ్చీ ఒకటే...

పిచ్చిదాన్ని కాపరానికి తీసుకొస్తానంటావేంట్రా.. దాని పిచ్చి....

Mar 7, 2017

ఈ ఒక్కరోజు నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్..

తిన్న తర్వాత అందరూ హాల్లో కూర్చోండి..

Mar 7, 2017

స్వయంసిద్ధ

కొన్ని క్షణాల  పాటు మౌనం, నేను మళ్ళీ మాట్లాడే లోపలే

Mar 7, 2017

వ్యక్తిత్వవాదం

శకూ, ఏమయింది?? ఆర్ యూ ఓకే??" కళ్ళూ..

Mar 7, 2017

భూల్ భులయ్యా..

యేటండీ! ఇట్టా పడుకుంటే యెట్టా వేరేవోళ్ళ బెర్త్ మీద? లెగండి లెగండి...

Mar 7, 2017

అనసూయ

ఆలోచిస్తోంది అనసూయ. తనలో తనే తెగ మధనపడుతోంది. మనసులో....

Mar 7, 2017

దేశ వంచితులు

రమ తల మీదుగా కప్పుకున్న రజ్జాయిలో కుళ్లి కుళ్లి యేడుస్తోంది

Mar 7, 2017

అవును వాళ్ళు క్షమిస్తారు 

పెద్ద గా కుయ్యి  కుయ్ మని   పెట్రోలింగ్ వాన్ పోలీస్ వాన్  వెనకే పోలీస్ జీపు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆగాయి సిఐ రాజారావు

Mar 7, 2017

రాజీ

వెడదామా అంది శ్రావణి భర్తనుద్దేసించి. మాట్లాడలేడతను

Mar 6, 2017

లేని దయ్యాలు (కథ)

లేని దయ్యాలు

Jan 3, 2017

మోసకారి గంగన్న

మోసకారి గంగన్న

Dec 30, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 41వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 41వ భాగం

Oct 27, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 40వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 40వ భాగం

Oct 20, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 39వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 39వ భాగం

Oct 14, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 38వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 38వ భాగం

Oct 9, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 37వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 37వ భాగం

Sep 30, 2016