పెదవులు పగిలాయా.. ఇదిగో పరిష్కారం..

Publish Date:Feb 6, 2015

 

చలికాలం కదా.. చాలామందికి పెదవులు పగిలిపోతూ వుంటాయి. మండుతూ వుంటాయి. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ఇదిగో సరైన మార్గం.. ఈ వీడియో చూస్తే మీ సమస్య హుష్ కాకి...

By
en-us Political News