నిజం చెపితే నమ్మరు

Publish Date:May 8, 2013

 

                                             కళ్ళజోడు మారితే లోకం రంగు మారు.

                                              పార్టీ మారితే నేతల మాట మారు.

                                     నాటి గజదొంగ నేడు లోక నాయకుడయ్యాడు

                                             నిజం చెపితే నమ్మదీ పాడు లోకం

                                           నాకళ్ళతో చూడండి అని దాడి మాట.