తిరుప్పావై ఇరవై 28వ రోజు పాశురం

 

 

కఱవై పిన్ శేస్టు కానమ్ శేర్ న్దుణ్బోమ్
అఱివోన్ఱు మిల్లాత వాయ్ క్కులత్తు, ఉన్ఱన్నై
ప్పిఱవి పెఱున్దనై పుణ్ణియమ్ యాముడై యోమ్
కుఱైవోన్ఱు మిల్లాదగోవిన్డా! ఉన్ఱన్నోడు
ఉఱవేల్ సమక్కు ఇంగోళిక్క వోళియాదు
అణియాద పిళ్ళైగాళోం అన్బినాల్, ఉన్ఱన్నై?
శిరు ఇఱైవా నీ తారయి పరమేలో రెంబావాయ్

 

 


More Tiruppavai