తిరుప్పావై 24వ రోజు పాశురం

 

 

అన్ణి వ్వులగ మళన్దాయ్! ఆడిపొత్తి;
చ్చేన్ణజ్ఞ తైన్నిలజ్ఞేశేత్తాయ్! తిఱల్ పొత్తి;
పోన్ణ చ్చగడ ముద్దైత్తాయ్! పుగళ్ పొత్తి;
కన్ఱుకుడై యావేడుత్తాయ్! గుణమ్ పొత్తి;
వెన్ణుపగై కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్ పొత్తి;
ఎన్ణెన్ణున్ శేవగమే యెత్తిప్పఱై కోళ్వాన్
ఇన్ఱి యామ్  వన్దొన్  ఇరజ్గేలో రెమ్బావామ్

 

 


More Tiruppavai