శ్రీ గోదా అష్టోత్తర శతనామావళి

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 

ఓం  శ్రీరంగనాయక్య్టై నమః
    ఓం  గోదాయై నమః
    ఓం  విష్ణుచిట్టాత్మజయై నమః
    ఓం  సత్యైనమః
    ఓం  గోపీవేషధరాయై నమః
    ఓం  దేవ్యై నమః
    ఓం  భూసుతాయై నమః
    ఓం  భోగశాలిన్యై నమః
    ఓం  తులసీకానానోద్బూతాయై నమః
    ఓం  శ్రియై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  ద్వనిపురవాసిన్యై నమః
    ఓం భట్టనాథ ప్రియకర్యై నమః
    ఓం  శ్రీ కృష్ణ హితభోగిన్యై నమః
    ఓం  ఆముక్త మాల్యదాయై నమః
    ఓం  బాలాయై నమః
    ఓం  రంగనాథ ప్రియాయై నమః
    ఓం అకార త్రయసంపన్నాయై నమః
    ఓం  నరాయణసమాశ్రితాయై నమః
    ఓం  శ్రీమదష్టాక్షరీమంత్రరాజ స్థితమనోరథాయై నమః
    ఓం మోక్ష ప్రదానిపుణాయై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం మంత్రరత్నాధివతాయై నమః
    ఓం  బ్రహ్మణ్యాయై నమః
    ఓం  లోకజనన్యై నమః
    ఓం  లీలామానుషరూపిణ్యై నమః
    ఓం  బ్రహ్మజ్ఞాయై నమః
    ఓం  అనుగ్రహయై నమః
    ఓం  మాయయై నమః
    ఓం  సచ్చిదనందవిగ్రహాయై నమః
    ఓం  మహాపతివ్రతాయై నమః
    ఓం  విష్ణుగుణకీర్తనలోలుపాయై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  ప్రపన్నార్తిహారాయై నమః
    ఓం  నిత్యాయై నమః
    ఓం  వేదసౌధవిహరిణ్యై నమః
    ఓం  రంగనాధమాణిక్యమంజర్యై నమః
    ఓం  మంజుభాషిణ్యై నమః
    ఓం  సుగంధార్ద గ్రంధకర్యై నమః
    ఓం  రంగమంగళ దీపికాయై నమః
    ఓం  ధ్వజవజ్రా౦కుశాబ్జ౦కమృదుపాతలా౦చితాయై నమః
    ఓం  తారకాకారనఖరాయై నమః
    ఓం  ప్రవాళమృదులాంగుళ్యై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  కూర్మోపమేయపాదోర్ద్యోభాగాయై నమః
    ఓం  శోభనపార్దికాయై నమః
    ఓం  వేదార్డభావవిదిత తత్వదా౦ఫ్రి పంకజయై నమః
    ఓం  ఆనందబుద్భదాకార సుగుల్భాయై నమః
    ఓం  పరాయై నమః
    ఓం  విశ్వంభరాయై నమః
    ఓం  కలాలాపాయై నమః
    ఓం  యతిరాజసహొదర్యై నమః
    ఓం  కృష్ణానురక్తాయై నమః
    ఓం సుభగాయై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  సులభశ్రియై నమః
    ఓం  సలక్షణాయై నమః
    ఓం  లక్ష్మీప్రియసఖ్యై నమః
    ఓం  శ్యామయై నమః
    ఓం  దయాంచిత దృగంచలాయై నమః
    ఓం  ఫల్గున్యావిర్భవాయై నమః
    ఓం  రమ్యాయై నమః
    ఓం ధనుర్మాసకృత వ్రతాయై నమః
    ఓం  చంపకాశోకపున్నాగ మాలతీ విలసత్కచాయై నమః
    ఓం  పరమయై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం అణుకాయై నమః
    ఓం  తేజశ్శ్రీ యోజ్జ్వలధృత పాదాంగుళిసుభాషితాయై నమః
    ఓం  మీన కేతనతూణీర చారుజంఘావిరాజితాయై నమః
    ఓం  కకుద్వజ్ఙునుయుగ్మాఢ్యా నమః
    ఓం  స్వర్ణ రంభాభ సక్దికాయై నమః
    ఓం  విశాలఘనాయై నమః
    ఓం  పీనసుశ్రోణ్యై నమః
    ఓం  మణిమేఖలాయై నమః
    ఓం  ఆనందసాగరావర్త గంభీరాంభోజనాభికాయై నమః
    ఓం  భాస్వద్వళిత్రికాయై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం చారుజగత్సూర్ణమహొద్ర్వై నమః
    ఓం  నవమల్లీరోమరాజ్యై నమః
    ఓం  సుధాకుంభయిత్స స్తన్యై నమః
    ఓం  కల్పమాలానిభభుజాయై నమః
    ఓం  చంద్రఖండనఖాంచితాయై నమః
    ఓం  సుప్రవాళా౦గుళి న్యస్త మహారత్నంగుళీయకాయై నమః
    ఓం  నవారుణ ప్రవాళాభపాణిదేశ సమంచితాయై నమః
    ఓం  కంబుకంఠ్యై నమః
    ఓం  సుచుబుకాయై నమః
    ఓం  బింబోషై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  కుందదంతయుజే నమః
    ఓం  కారుణ్యరసనిష్యది నేత్రద్వయ సుశోభితాయై నమః
    ఓం  ముక్తాశుచిస్మితాయై నమః
    ఓం  చారుచాం పేయనిభనాసికాయై నమః
    ఓం  దర్పణాకార విపుల కపోలద్వితయాంచితాయై నమః
    ఓం  అనంతార్క ప్రకాశోధ్యన్మణితాటంకశోభిటాయై నమః   
    ఓం  కోటి సూర్యగ్ని సంకాశనానాభూషణ భూషితమైన నమః
    ఓం  సుగంధ వదనాయై నమః
    ఓం  సుభ్రువే నమః
    ఓం  అర్దచంద్రాననాయై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  పూర్ణచంద్రాననాయై నమః
    ఓం  నీలకుటలాలిక శిభితయై నమః
    ఓం  సౌందర్యసీమాయై నమః
    ఓం  విలసత్కసూర్తీ తిలకొజ్జలాయై నమః
    ఓం  ధగద్దగాయమానోద్మణిసీమంత భూషణాయై నమః
    ఓం  జాజ్వల్యమానసద్రత్న దివ్య చూడావతంసకాయై నమః
    ఓం  సూర్యర్దచంద్రవిలసద్భూషణా౦చిత వేణికాయై నమః
    ఓం  అత్యర్కానలతేజోధిమణి కంచుధారిణ్యై నమః
    ఓం  నిగన్నిగద్రత్నపుంజ ప్రాంతస్వర్ణ నిచోళికాయై నమః
    ఓం  సద్రత్నా౦చిత విద్యోతవిధ్యుత్కుంజాభ శాటికాయై నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  నానామణిగణాకీర్ణ హేమాంగద సుభాషితాయై నమః
    ఓం  కుంకుమాగురు కస్తూరీదివ్యచందన చర్చితాయై నమః
    ఓం  స్వోచితౌజ్జ్వల్య వివిధ విచిత్ర మణిహరిణ్యై నమః
    ఓం  ఆంఖ్యేయసుఖస్పర్శ సర్వాతిశయ భూషణాయై నమః
    ఓం  మల్లికాపారిజాతాది దివ్యపుష్పసంగ్రచితాయై నమః
    ఓం  శ్రీ రంగనిలయాయై నమః
    ఓం  దివ్యదేశ సుశోభితాయై నమః
    ఓం  శ్రీ మహాలక్మై నమః
    ఓం  నిళాదేవ్యై నమః
    ఓం  శ్రీ అనంతాయ నమః

 

 

Goddess Sri Goda Devi Astottara Sata Namavali in telugu, 108 Names of Goddess Goda Devi and Devotional Telugu  Astotharas by TeluguOne

 

 


    ఓం  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
    ఓం  స్వాచార్యే భ్యో నమః
    ఓం  పూజ్యయై నమః
    ఓం  శ్రీరంగనాయక్యై నమః
    ఓం  శ్రీ భూదేవ్యై నమః
    ఓం  శ్రీ గోదాదేవ్యై నమః
    ఓం  గరుడాయ నమః
    ఓం  శ్రీ పరాంకుశాయ నమః
    ఓం  శ్రీమద్వచార్యేభ్యో నమః


       
ఓం సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్యమంగళ విగ్రహాయ
            శ్రీమతే నారాయణాయ నమః
        దూఫ, దీప , నివేదన, తాంబులన్ సమర్పయామి.  


More Stotralu