స్నేహితుడి మీద నమ్మకం!

 


న మాతరి న దారేషు న సోదర్యే న చాత్మజే

విస్రంభస్తాదృశో పుంసాం యాదృఞ్మిత్రే నిరంతరే


మిత్రుడి మీద మనకి ఉండే నమ్మకం అపారమైనది. సొంత తల్లి మీద కానీ, కట్టుకున్న భార్య మీద కానీ, సోదరుల మీద కానీ, కన్న కొడుకుల మీద కానీ అంతటి నమ్మకం ఉండకపోవచ్చు!

 


More Good Word Of The Day