ఈ దేవి కరుణ ఉంటే దుసుకెళ్తారు..

 


More Dasara - Navaratrulu